Vedtægter for  ZOOM — Frederiksberg Foto- & Videoklub.

§ 1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er ZOOM — Frederiksberg Foto- & Videoklub
med hjemsted i Frederiksberg kommune.
Klubbens CVR nr. er Udeladt på hjemmesiden

 § 2. Formål

Klubbens formål er at fremme kendskab og interesse for foto og video.

§ 3. Medlemskab

Alle med interesse indenfor foto og video kan blive medlem.
Nye medlemmer kan besøge klubben på 2 medlems-møder,
før de indmelder sig i ZOOM.
Der kan gives en forholdsvis reduktion af første kontingent ved indmeldelse midt i sæsonen.

Passive medlemmer kan optages uden at betale kontingent,
disse har dog ikke stemmeret.

Bestyrelsen kan efter en advarsel  foretage en eksklusion af et medlem og skal straks give den ekskluderede meddelelse herom, indeholdende nærmere motivering for eksklusionen.

Den ekskluderede har, når han senest 14 dage efter modtagelsen af sådan meddelelse fremsætter begæring herom til bestyrelsen,
krav på, at spørgsmålet om eksklusion forelægges den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling til endelig godkendelse eller forkastelse.

 § 4. Kontingent.

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og betales forud.

Såfremt et medlem, efter 3 måneders restance og en rykker,
ikke betaler sin fulde restance,  kan bestyrelsen slette vedkommende som medlem uden yderligere varsel.

§ 5. Bestyrelsen.

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer og 2 bestyrelses-medlemmer samt en bestyrelsessuppleant og en revisor.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formand og et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, kasserer og et bestyrelsesmedlem samt et bestyrelsessuppleant i ulige år.
Revisor og revisorsuppleant hvert år.

Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen,
bestyrelsen konstituerer de øvrige poster på deres førstkommende møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelses-posterne er ulønnede, men nødvendige udgifter dækkes af klubben.

Bestyrelsen mødes på formandens foranledning eller hvis 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, dog mindst 2 gange årligt.
Beslutning tages ved alm. stemmeflertal, ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Der udarbejdes et referat senest 14 dage efter mødet.
Bestyrelses-suppleanter opfordres til at deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

 § 6. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel og afholdes en mødedag i marts eller april måned med en dagsorden der skal indeholde:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelse i henhold til § 5
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Stk. 1: Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2: Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3: Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender og afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal uanset det fremmødte antal, dog kræver ændringer af vedtægterne 2/3 flertal af de fremmødte.

Stk. 4:
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 1/3 af klubbens medlemmer fremsætter et skriftligt ønske herom, med angivelse af dagsorden.
2/3 af disse skal dog møde frem til den ekstraordinære generalforsamling, ellers kan den afvises af bestyrelsen.
Gyldig kvittering for kontingentbetaling giver stemmeret på generalforsamlingen.

 § 7. Klubbens opløsning.
Klubben opløses, hvis der ikke er medlemmer til at danne en bestyrelse.
Forslag til klubbens opløsning skal tillige indeholde forslag om, hvad der skal ske med klubbens midler.

§ 8. Klubbens aktiver.

Klubbens inventar og udstyr samt priser på forbrugsvarer fremgår af bilag 1 og 2 til vedtægterne.
Klubben kan kun hæfte for sine forpligtelser med sin formue.
De enkelte medlemmer er uden ansvar for klubbens gæld.
Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 og § 5 er revideret på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2017.


ZOOMs bank oplysninger vises ikke på hjemmesiden.

Film & Foto med hygge.